ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสมสะอาด หมู่ที่ 1,2,3,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง