ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง