ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง