ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง