ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ8867 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง