ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข639 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง