ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนมกราคม -มีนาคม 2565 จำนวน 64 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง