ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สมสะอาด และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปกติ ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนนักเรียน 310 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 6,820 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง