ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญสม พัฒมี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง