ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง