ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง