ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองบัวทอง 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง