ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง