ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 เดืนเมษายน - พฤษภาคม 2564 (รวมปิดภาคเรียน จำนวน 32 วัน) จำนวนเด็กนักเรียน 318 คน จำนวน 10,176 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง