องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฏหมาย จากกรณีมีการเรียกร้องของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการขยายบ่อบำบัดน้ำเสียง ของโรงงานเอทานอลฯ อยากทราบว่ามีข้อกฏหมาย หรือข้อบัญญัติที่ให้อำนาจหน้าที่องค์การปกครองส่วนตำบลในการเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากนิสิตคณะการเมืองการปกครอง ในรายวิชาการเมืการปกครองท้องถิ่นอีสาน ขอบคุณล่วงหน้าในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ ขอบคุณครับไม่

ตามกรณีดังกล่าว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย คือ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด ๕ เหตุรำคาญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจในการออกคำสั่งระงับหรือยับยั้งมิให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของกระทำการอันเป็นเหตุรำคาญดังกล่าว

(โดย:นายสราวุฒิ ใจคุ้มเก่า เขียนเมื่อ:11 มิถุนายน 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว