องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
- ว่าง -
ปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 087-6951604
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
ติดต่อ : 099-2901223
นางรัชนี จุทาศักดิ์
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
ติดต่อ : 085-6808398
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
ติดต่อ : 089-7138158
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ติดต่อ : 080-4183224