องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ



ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
group ฝ่ายสภา
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ติดต่อ : 064-0918854
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ติดต่อ : 064-0918854
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ติดต่อ : 090-2624078
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ติดต่อ : 090-2624078
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ติดต่อ : 085-6939862
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4

ติดต่อ : 085-6939862
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ติดต่อ : 086-2627639
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ติดต่อ : 086-2627639
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ติดต่อ : 080-0062396
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ติดต่อ : 080-0062396
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายก อบต.ตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายก อบต.ตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151