องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก