องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564 integrity transparency assessment ITA2021
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)

ข้อ ข้อมูลการเชื่อมโยง คำอธิบาย
1. ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อ o1 - o9)
2. การบริหารงาน (ข้อ o10 - o17)
3. การบริหารเงินงบประมาณ (ข้อ o18 - o24)
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อ o25 - o28)
5. การส่งเสริมความโปร่งใส (ข้อ o29 - o33)
6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (ข้อ o37 - o41)
7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ข้อ o42 - o43)
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย www.ts-local.com