องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส. จะจ่ายให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)

ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายบรรจง กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-7699093
นายบรรจง กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-7699093
นายสันต์ สังวรจิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-2971852
นายสันต์ สังวรจิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-2971852
นายสยาม นาเมืองรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 083-3471936
นายสยาม นาเมืองรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 083-3471936
นายบัวรี พิมพ์แสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-7699093
นายบัวรี พิมพ์แสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
โทร : 081-7699093
group ฝ่ายสภา
นายนุย ทนาวัน
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
นายนุย ทนาวัน
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
นายวิชัย ชมปากเกลี้ยง
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
นายวิชัย ชมปากเกลี้ยง
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
นายสวง เลาสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสวง เลาสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสายจิตร สีบรรดิษฐ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสายจิตร สีบรรดิษฐ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายปิยะชาติ จำญาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายปิยะชาติ จำญาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางปาล ภูมิรัง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางปาล ภูมิรัง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางสายใจ ปัชชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางสายใจ ปัชชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ แพงโสดา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิรัตน์ แพงโสดา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายเกษร กองอุดม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายเกษร กองอุดม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายประสิทธิ์ สมมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายประสิทธิ์ สมมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางขวัญตา อนันตภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นางขวัญตา อนันตภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
group หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี
ปลัด อบต.สมสะอาด
ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี
ปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัด อบต.สมสะอาด
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางพนมเพ็ญ โชติจำลอง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นางพนมเพ็ญ โชติจำลอง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
group สำนักปลัด
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางพูลวัลย์ กาฬรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพูลวัลย์ กาฬรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นักจัดการงานทั่วไป
นายศักดา แสนศิริ
นิติกร
นายศักดา แสนศิริ
นิติกร
นายวิญญา ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชน
นายวิญญา ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิชุดา วรรณพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววิชุดา วรรณพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายอดุลย์ สารธิยากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ชำนาญงาน
นายอดุลย์ สารธิยากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ชำนาญงาน
นางวรรณลมัย ทะสีละ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางวรรณลมัย ทะสีละ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายภูชิต ฉายไสว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภูชิต ฉายไสว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายพิทวัส คำภาเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพิทวัส คำภาเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเบญจมาศ มาตจุฬา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมาศ มาตจุฬา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมัย ศรีบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมัย ศรีบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวาสนา ทวีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวาสนา ทวีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิระพัฒน์ สารเสวก
นักการภารโรง
นายวิระพัฒน์ สารเสวก
นักการภารโรง
นายวิชิต กองอุดม
คนงานทั่วไป
นายวิชิต กองอุดม
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมณัฎฐ์ ชมละกา
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมณัฎฐ์ ชมละกา
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางพนมเพ็ญ โชติจำลอง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นางพนมเพ็ญ โชติจำลอง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
นางดาหวัน กุลชาติ
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางดาหวัน กุลชาติ
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิจิตรา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิจิตรา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายหารศักดิ์ ฤทธิ์รักษา
นายช่างโยธา
นายหารศักดิ์ ฤทธิ์รักษา
นายช่างโยธา
นายจันทร์เพ็ญ โคตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจันทร์เพ็ญ โคตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเหรียญชัย สมน้ำคำ
พนักงานสูบน้ำ
นายเหรียญชัย สมน้ำคำ
พนักงานสูบน้ำ
นายอภิชาติ ศรีรังษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ
นายอภิชาติ ศรีรังษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ
นายวีระชาติ ทะสูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระชาติ ทะสูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพรัตน์ ชมละกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายนพรัตน์ ชมละกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายวันชัย กองอุดม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวันชัย กองอุดม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพงศกร ทฤษฎี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ(คนงานทั่วไป)
นายพงศกร ทฤษฎี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ(คนงานทั่วไป)
นายประดิษฐิ์ หนวดคำ
คนงานทั่วไป
นายประดิษฐิ์ หนวดคำ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด
โทร : 081-7699093
(นายบรรจง กุลอาจศรี)
นายก อบต.สมสะอาด
โทร : 081-7699093
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131