องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
group ฝ่ายบริหาร
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายเลอพงศ์ ชัยสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 096-6932358
นางปภัชญา ทองชุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 086-0831698
นางนิสารัตน์ จำญาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 064-9836525
group ฝ่ายสภา
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ติดต่อ : 064-0918854
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ติดต่อ : 090-2624078
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ติดต่อ : 085-6939862
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ติดต่อ : 086-2627639
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ติดต่อ : 080-0062396
group หัวหน้าส่วนราชการ
- ว่าง -
ปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 087-6951604
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
ติดต่อ : 099-2901223
นางรัชนี จุทาศักดิ์
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
ติดต่อ : 085-6808398
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
ติดต่อ : 089-7138158
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ติดต่อ : 080-4183224
group สำนักปลัด
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นายวิญญา ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางพูลวัลย์ กาฬรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศักดา แสนศิริ
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาววิชุดา วรรณพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายอดุลย์ สารธิยากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ชำนาญงาน
นางวรรณลมัย ทะสีละ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายภูชิต ฉายไสว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายพิทวัส คำภาเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเบญจมาศ มาตจุฬา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมัย ศรีบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวาสนา ทวีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิระพัฒน์ สารเสวก
นักการภารโรง
นายวิชิต กองอุดม
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมณัฎฐ์ ชมละกา
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางรัชนี จุทาศักดิ์
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
---ว่าง---
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลัยพร กองอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
---ว่าง---
นายช่างโยธา
นายจันทร์เพ็ญ โคตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเหรียญชัย สมน้ำคำ
พนักงานสูบน้ำ
---ว่าง---
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ
นายวีระชาติ ทะสูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพรัตน์ ชมละกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายวันชัย กองอุดม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพงศกร ทฤษฎี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ(คนงานทั่วไป)
นายประดิษฐิ์ หนวดคำ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชนิตา เตนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ