องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
group ฝ่ายบริหาร
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายเลอพงศ์ ชัยสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 0966932358
นายเลอพงศ์ ชัยสะอาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 0966932358
นางปภัชญา ทองชุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 086-0831698
นางปภัชญา ทองชุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 086-0831698
นางนิสารัตน์ จำญาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 064-9836525
นางนิสารัตน์ จำญาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 064-9836525
group ฝ่ายสภา
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ติดต่อ : 064-0918854
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2

ติดต่อ : 064-0918854
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ติดต่อ : 090-2624078
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3

ติดต่อ : 090-2624078
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ติดต่อ : 085-6939862
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4

ติดต่อ : 085-6939862
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ติดต่อ : 086-2627639
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ติดต่อ : 086-2627639
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ติดต่อ : 080-0062396
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ติดต่อ : 080-0062396
group หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี
ปลัด อบต.สมสะอาด
ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี
ปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัด อบต.สมสะอาด
นายอดุล เติมวุฒิ
รองปลัด อบต.สมสะอาด
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
---ว่าง---
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
---ว่าง---
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
group สำนักปลัด
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นางมะยุรี อุทรักษ์
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
นายวิญญา ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายวิญญา ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางพูลวัลย์ กาฬรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพูลวัลย์ กาฬรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศักดา แสนศิริ
นิติกร ปฏิบัติการ
นายศักดา แสนศิริ
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาววิชุดา วรรณพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาววิชุดา วรรณพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายอดุลย์ สารธิยากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ชำนาญงาน
นายอดุลย์ สารธิยากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ชำนาญงาน
นางวรรณลมัย ทะสีละ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางวรรณลมัย ทะสีละ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายภูชิต ฉายไสว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายภูชิต ฉายไสว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายพิทวัส คำภาเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพิทวัส คำภาเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเบญจมาศ มาตจุฬา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมาศ มาตจุฬา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมัย ศรีบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมัย ศรีบรรดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวาสนา ทวีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวาสนา ทวีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิระพัฒน์ สารเสวก
นักการภารโรง
นายวิระพัฒน์ สารเสวก
นักการภารโรง
นายวิชิต กองอุดม
คนงานทั่วไป
นายวิชิต กองอุดม
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมณัฎฐ์ ชมละกา
คนงานทั่วไป
น.ส.เขมณัฎฐ์ ชมละกา
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
ว่าง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
ว่าง
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
---ว่าง---
นักวิชาการเงิน และบัญชี
---ว่าง---
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
---ว่าง---
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
---ว่าง---
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
นายประกิจน์ อุทโท
นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)
---ว่าง---
นายช่างโยธา
---ว่าง---
นายช่างโยธา
นายจันทร์เพ็ญ โคตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจันทร์เพ็ญ โคตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเหรียญชัย สมน้ำคำ
พนักงานสูบน้ำ
นายเหรียญชัย สมน้ำคำ
พนักงานสูบน้ำ
---ว่าง---
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ
---ว่าง---
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ
นายวีระชาติ ทะสูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีระชาติ ทะสูรย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพรัตน์ ชมละกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายนพรัตน์ ชมละกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายวันชัย กองอุดม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวันชัย กองอุดม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพงศกร ทฤษฎี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ(คนงานทั่วไป)
นายพงศกร ทฤษฎี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ(คนงานทั่วไป)
นายประดิษฐิ์ หนวดคำ
คนงานทั่วไป
นายประดิษฐิ์ หนวดคำ
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจารึก ใจหมั่น
นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายจิรยุทธ์ เตชะ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นายสมจินต์ ผิวอุบล
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางสาวอ่อนจันทร์ สิงหา
ครู ชำนาญการ
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นางจิตใจ สุทธิประภา
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นายปัญญา บุตรศาสตร์
ครู
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนงนุช ทะสูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชลี ชิณโสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ศรีบัณฑิตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัศมี วันจันดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางคำปอน จำญาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรมะณี สุไชยชิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาวิณี เกตุบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางชื่นใจ โพธิไสย์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชนิตา เตนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
นางชนิตา เตนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายก อบต.ตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
นายสุมิตร กุลอาจศรี
นายก อบต.ตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 088-0689216
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106